ข้างเคียง

การพัฒนาบุคลากรกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

IMG20180312143514

ศึกษาดูงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

ระหว่างวันที่ 12 – 16 มีนาคม 2561 สำนักงานกองทุนฯ ดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา โดยศึกษาดูงานกองทุนที่ได้รับรางวัลประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุน ดังนี้ 1) กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2) กองทุนสิ่งแวดล้อม 3) กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จากนัั้น ร่วมสรุปการศึกษาดูงานและ ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานกองทุนฯเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารกองทุน

 

ศึกษาดูงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

ศึกษาดูงานกองทุนสิ่งแวดล้อม

 

ศึกษาดูงานจัดรูปที่ดิน

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2561

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีเรื่องเสนอเพื่อทราบ ดังนี้ 1) รายงานฐานะการเงินของกองทุนเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
2)รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 2561 ตามไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของกองทุนเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
3) รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี 2560(ฉบับเบื้องต้น)ของกองทุนเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
4) การดำเนินงานจัดสรรเงินดอกผลโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน ตามแผนปฏิบัติการ 2561
5) กำหนดให้การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันเป็นตัวชี้วัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถาน

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2561

ศึกษา
6) บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2561
7) รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ดังนี้ (1) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (2) การตรวจสอบภายใน (3) การบริหารจัดการสารสนเทศ (4) การบริหารทรัพยากรบุคคล
8) ปรับปรุงแบบสอบถามความพึงพอใจ ประจำปี 2561 ของกองทุนเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
ส่วนเรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้ รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฎิบัติการ ประจำปี 2560 ของกองทุนเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

 

หนังสั้นอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านท่ากรวด “พอเพียง เลี้ยงท้อง”

หนังสั้นอาหารกลางวันรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษา ปี 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

การประกวดหนังสั้นโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ปี 2561

การประกวดหนังสั้น ปี 2561

ด้วยสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สพฐ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประกวดหนังสั้น หัวข้อเรื่อง “อาหารกลางวันกับความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน” โดยการคัดเลือกผลงานระดับเขตพื้นที่การศึกษาและส่งให้สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สพฐ. ภายในวันที่ 15 เมษายน 2561 ดาวน์โหลด [หนังสือแจ้ง] [หลักเกณฑ์การประกวดหนังสั้น]

โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ปี 2561

โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ ปี 2561

โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ปี 2561 โดยผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดกำหนดส่งภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561 รายละเอียดของโรงเรียนแต่ละสังกัดสามารถดาวน์โหลดจากไฟล์ที่แนบมานี้
ดาวน์โหลด : หนังสือราชการ [สังกัด สพป.] [สังกัด อปท.] [สังกัด สช.] [สังกัด ตชด.]
[เกณฑ์การประเมินโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ]