ป้ายกำกับ: โครงการ

การประกวดหนังสั้นโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ปี 2561

การประกวดหนังสั้น ปี 2561

ด้วยสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สพฐ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประกวดหนังสั้น หัวข้อเรื่อง “อาหารกลางวันกับความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน” โดยการคัดเลือกผลงานระดับเขตพื้นที่การศึกษาและส่งให้สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สพฐ. ภายในวันที่ 15 เมษายน 2561 ดาวน์โหลด [หนังสือแจ้ง] [หลักเกณฑ์การประกวดหนังสั้น]

โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ปี 2561

โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ ปี 2561

โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ปี 2561 โดยผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดกำหนดส่งภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561 รายละเอียดของโรงเรียนแต่ละสังกัดสามารถดาวน์โหลดจากไฟล์ที่แนบมานี้
ดาวน์โหลด : หนังสือราชการ [สังกัด สพป.] [สังกัด อปท.] [สังกัด สช.] [สังกัด ตชด.]
[เกณฑ์การประเมินโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ]

การดำเนินการสร้างพัฒนาแนวทางและจัดทำคู่มือแนวทางการบริหารจัดการกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

การดำเนินการสร้างพัฒนาแนวทางและจัดทำคู่มือแนวทางการบริหารจัดการกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

ระหว่างวันที่ 20 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสร้างพัฒนาแนวทางและจัดทำคู่มือแนวทางการบริหารจัดการกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน ณ สวนส้มทิพย์รีสอร์ทแอนด์สปา อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี

การประชุมคณะกรรมการสรุปการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

สรุปการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

ระหว่างวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 มีการประชุมคณะกรรมการสรุปการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

การประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานตัวชี้วัด

สำนักงานกองทุนฯจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปีบัญชี 2560 และการจัดทำรายงานความพึงพอใจของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมบ้านสวนส้มทิพย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี