ป้ายกำกับ: กิจกรรมของโรงเรียน

การประกวดหนังสั้นโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ปี 2561

การประกวดหนังสั้น ปี 2561

ด้วยสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สพฐ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประกวดหนังสั้น หัวข้อเรื่อง “อาหารกลางวันกับความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน” โดยการคัดเลือกผลงานระดับเขตพื้นที่การศึกษาและส่งให้สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สพฐ. ภายในวันที่ 15 เมษายน 2561 ดาวน์โหลด [หนังสือแจ้ง] [หลักเกณฑ์การประกวดหนังสั้น]

โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ปี 2561

โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ ปี 2561

โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ปี 2561 โดยผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดกำหนดส่งภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561 รายละเอียดของโรงเรียนแต่ละสังกัดสามารถดาวน์โหลดจากไฟล์ที่แนบมานี้
ดาวน์โหลด : หนังสือราชการ [สังกัด สพป.] [สังกัด อปท.] [สังกัด สช.] [สังกัด ตชด.]
[เกณฑ์การประเมินโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ]