หมวดหมู่: สุขอนามัย

ข้อแนะนำด้านอาหาร สำหรับเด็กพ่อแม่/ผู้ดูแลเด็ก ในการที่บุตรหลานกักตัวที่บ้าน (Home Isolation)

ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักโภชนาการ ได้จัดทำข้อแนะนำด้านอาหาร สำหรับเด็กพ่อแม่/ผู้ดูแลเด็ก ในการที่บุตรหลานกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) โดยครอบคลุมเด็ก 5 กลุ่ม
ที่มา : สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข