หมวดหมู่: อาหารและโภชนาการ

ประกาศ ผลการตัดสินสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับภาวะโภชนาการและอาหารที่ปลอดภัยของกองทุนฯ

ประกาศผล

ดาวน์โหลดประกาศผล

อาหารปลอดภัย สุขาภิบาลอาหารและน้ำ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้” กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 18-23 กรกฎาคม 2565 วิทยากรจากสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย

การดูแลภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียนและอาหารปลอดภัย

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้” กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 18-23 กรกฎาคม 2565 วิทยากรจากสำนักโภชนาการ กรมอนามัย

ข้อแนะนำด้านอาหาร สำหรับเด็กพ่อแม่/ผู้ดูแลเด็ก ในการที่บุตรหลานกักตัวที่บ้าน (Home Isolation)

ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักโภชนาการ ได้จัดทำข้อแนะนำด้านอาหาร สำหรับเด็กพ่อแม่/ผู้ดูแลเด็ก ในการที่บุตรหลานกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) โดยครอบคลุมเด็ก 5 กลุ่ม
ที่มา : สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข