หมวดหมู่: ชุดที่ 4 : สื่อประชาสัมพันธ์(Info Graphic)

ข้อแนะนำด้านอาหาร สำหรับเด็กพ่อแม่/ผู้ดูแลเด็ก ในการที่บุตรหลานกักตัวที่บ้าน (Home Isolation)

ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักโภชนาการ ได้จัดทำข้อแนะนำด้านอาหาร สำหรับเด็กพ่อแม่/ผู้ดูแลเด็ก ในการที่บุตรหลานกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) โดยครอบคลุมเด็ก 5 กลุ่ม
ที่มา : สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

การจัดสรรงบประมาณโครงการเพื่ออาหารกลางวัน ในสถานการณ์การแพร่เชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน พิจารณาจัดสรรงบประมาณ 92 ล้านบาท เพื่อสร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางโภชนาการให้กับนักเรียนประถมศึกษาในทุกสังกัดทั่วประเทศ โดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมและหลักธรรมาภิบาล

รูปแบบการจัดชุดสำหรับอาหารกลางวัน

สื่อ info graphic เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน สงวนลิขสิทธิ์ ใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาเท่านั้น
ออกแบบ : นายสุทัศน์ วิลัยการ ครู โรงเรียนสฤษดิเดช
เผยแพร่ : สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สพฐ.