หมวดหมู่: ไม่มีหมวดหมู่

จัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2566

หนังสือนำ สพป. Download เอกสาร
หนังสือนำ ตชด. Download เอกสาร
หนังสือนำ อปท. Download เอกสาร
หนังสือนำ สช. Download เอกสาร
บัญชีจัดสรร กิจกรรมสนับสนุนเพื่อแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน Download เอกสาร
บัญชีจัดสรร กิจกรรมสนับสนุนนักเรียนบ้านไกลพักนอนในสังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน Download เอกสาร
บัญชีจัดสรร โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตกับชุมชน และภาคีเครือข่าย เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน Download เอกสาร
คำชี้แจง Download เอกสาร
เล่มคุู่มือ Download เอกสาร
ระเบียบเงิน 2563 Download เอกสาร

เกียรติบัตรอบรมการใช้แพลตฟอร์ม SLDL รุ่นที่ 1-2

เกียรติบัตรสำหรับผู้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ“การใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้” กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 18 – 23 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบ online

เกียรติบัตรอบรมแพลตฟอร์มรุ่นที่1

เกียรติบัตรอบรมแพลตฟอร์มรุ่นที่2

เกียรติบัตรSLDLเพิ่มเติม

จัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2565

สพป

กิจกรรมแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ

กิจกรรมช่วยเหลือนักเรียน Covid-19

กิจกรรมส่งเสริมผลผลิต

กิจกรรมสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ

ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ว่าด้วย การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหารผลประโยชน์ฯ

สำเนาหนังสือ ว244