หมวดหมู่: ไม่มีหมวดหมู่

จัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2566

หนังสือนำ สพป. Download เอกสาร
หนังสือนำ ตชด. Download เอกสาร
หนังสือนำ อปท. Download เอกสาร
หนังสือนำ สช. Download เอกสาร
บัญชีจัดสรร กิจกรรมสนับสนุนเพื่อแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน Download เอกสาร
บัญชีจัดสรร กิจกรรมสนับสนุนนักเรียนบ้านไกลพักนอนในสังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน Download เอกสาร
บัญชีจัดสรร โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตกับชุมชน และภาคีเครือข่าย เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน Download เอกสาร
คำชี้แจง Download เอกสาร
เล่มคุู่มือ Download เอกสาร
ระเบียบเงิน 2563 Download เอกสาร