หมวดหมู่: โครงการ

โครงการต่างๆของสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน

การประชุมคณะกรรมการสรุปการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

สรุปการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

ระหว่างวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 มีการประชุมคณะกรรมการสรุปการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

การประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานตัวชี้วัด

สำนักงานกองทุนฯจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปีบัญชี 2560 และการจัดทำรายงานความพึงพอใจของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมบ้านสวนส้มทิพย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

ประชุมและมอบรางวัลโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. มอบรางวัลแก่โรงเรียนที่ได้รับการประเมินและคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร