หมวดหมู่: โครงการ

โครงการต่างๆของสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน

บัญชีจัดสรรโครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

หนังสือแจ้งจัดสรร

download รายละเอียด

บัญชีจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2561

คำสั่ง

สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดรายละเอียด
[ภาคเหนือ] [ภาคอีสาน[ภาคกลาง] [ภาคใต้]

คู่มือการดำเนินงานกองทุนเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน

คู่มือการดำเนินงานกองทุนฯ

โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ปี 2561

โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ ปี 2561

โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ปี 2561 โดยผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดกำหนดส่งภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561 รายละเอียดของโรงเรียนแต่ละสังกัดสามารถดาวน์โหลดจากไฟล์ที่แนบมานี้
ดาวน์โหลด : หนังสือราชการ [สังกัด สพป.] [สังกัด อปท.] [สังกัด สช.] [สังกัด ตชด.]
[เกณฑ์การประเมินโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ]

การดำเนินการสร้างพัฒนาแนวทางและจัดทำคู่มือแนวทางการบริหารจัดการกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

การดำเนินการสร้างพัฒนาแนวทางและจัดทำคู่มือแนวทางการบริหารจัดการกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

ระหว่างวันที่ 20 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสร้างพัฒนาแนวทางและจัดทำคู่มือแนวทางการบริหารจัดการกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน ณ สวนส้มทิพย์รีสอร์ทแอนด์สปา อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี