หมวดหมู่: หนังสือแนะนำ

จัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2567

สพป.

สพป.

บัญชีจัดสรรเงินดอกผลกองทุน
1.โครงการสร้างความเท่าเทียม ด้านโภชนาการสำหรับนักเรียนที่ภาวะทุพโภชนาการ (กิจกรรมสนับสนุนอาหารเช้าเพื่อแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน)
1.1 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
1.2 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (เพิ่มเติม)
1.3 สังกัด ตชด. สช. อปท. สศศ. และโครงการพระราชดำริ
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณฯ
หลักเกณฑ์ฯ เฉพาะ ตชด.
2. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตกับชุมชนและภาคีเครือข่ายเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
2.1 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
2.2 สังกัด ตชด. สช. อปท. สศศ.
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณฯ

ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ว่าด้วย การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษา การจัดหาผลประโยชน์ และการจัดทำบัญชีกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2563

คู่มือการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา


คู่มือการจัดการอาหารกลางวันนักเรียนตามมาตรฐานโภชนาการ สุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย สำหรับโรงเรียนประถมศึกษา

คู่มือการจัดการอาหารกลางวันนักเรียนตามมาตรฐานโภชนาการ สุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย สำหรับโรงเรียนประถมศึกษา

 

คู่มือการดำเนินงานกองทุนเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน

คู่มือการดำเนินงานกองทุนฯ