หมวดหมู่: หนังสือราชการ

หนังสือราชการแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการของสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

จัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2566

หนังสือนำ สพป. Download เอกสาร
หนังสือนำ ตชด. Download เอกสาร
หนังสือนำ อปท. Download เอกสาร
หนังสือนำ สช. Download เอกสาร
บัญชีจัดสรร กิจกรรมสนับสนุนเพื่อแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน Download เอกสาร
บัญชีจัดสรร กิจกรรมสนับสนุนนักเรียนบ้านไกลพักนอนในสังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน Download เอกสาร
บัญชีจัดสรร โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตกับชุมชน และภาคีเครือข่าย เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน Download เอกสาร
คำชี้แจง Download เอกสาร
เล่มคุู่มือ Download เอกสาร
ระเบียบเงิน 2563 Download เอกสาร

การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2566 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

Download หนังสือ ศธ 04282/ว129
Download สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
Download สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
Download สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
Download ตัวอย่างโครงการปก้ไขปัญหาทุพโภชนาการ (File Microsoft Word)
Download ตัวอย่างโครงการส่งเสริมผลผลิต (File Microsoft Word)

การขอความร่วมมือการดำเนินงานโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตกับชุมชนภาคีเครื่อข่ายเพื่ออาหารนักเรียน ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (CIVID-19)

ว205-ลว.19-ส.ค.64

ในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีจำนวนผู้ติดเชื้ออยู่ในระดับสูง จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนเฝ้าระวัง และผลิตสมุนไพรไทยในการป้องกันลดอาการรุนแรงของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำพวก ฟ้าทะลายโจร กระชาย ขิง ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด มะนาว โดยนำมาแปรรูปเป็นน้ำดื่มการสูดดม หรือนำมาเป็นส่วนประกอบของการปรุงอาหารรับประทาน สามารถนำผลผลิตการแปรรูปมาจำหน่ายให้กับชุมชนและผู้สนใจในสรรพคุณของสมุนไพร พร้อมทั้งเชิญชวนชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานดังกล่าวเพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสังคมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

บันทึกแจ้ง สพป. Download
แนวทางการปฏิบัติทางการแพทย์แผนไทย Download
10 สมุนไพร ต้าน โควิด 19 Download

การจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564

Scan0004

หนังสือนำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา Download
หนังสือนำกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Download
หนังสือนำกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน Download
หนังสือนำสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน Download

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต้นสังกัดแจ้งโรงเรียนในสังกัดที่มีความประสงค์ขอรับเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ดำเนินงานโครงการสร้างความเท่าเทียมด้านภาวะโภชนาการสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตกับชุมชนภาคีเครือข่ายเพื่ออาหารนักเรียน และโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการอาหารนักเรียนในโรงเรียนผ่านระบบ School lunch system ส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา จึงขอแจ้งบัญชีจัดสรรในแต่ละโครงการ ให้แต่ละหน่วยงานทราบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. โครงการสร้างความเท่าเทียมด้านโภชนาการสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
1.1 บัญชีจัดสรรค่าอาหารมื้อเช้าและมื้อเย็นของนักเรียนบ้านไกลพักนอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน Download
1.2 บัญชีจัดสรรค่าอาหารมื้อเช้าของนักเรียนในพื้นที่ยากลำบาก Download
2. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตกับชุมชน ภาคีเครือข่ายเพื่ออาหารนักเรียน
2.1 บัญชีจัดสรรโรงเรียนที่ของบสนับสนุน ตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04282/ว102 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564 Download
2.2 บัญชีจัดสรรโรงเรียนที่ของบสนับสนุน ตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04282/ว103 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564 Download
3. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการอาหารนักเรียนในโรงเรียน
3.1 บัญชีจัดสรรกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ Download
3.2 บัญชีจัดสรรกิจกรรมการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน Download
3.3 บัญชีจัดสรรกิจกรรมการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน Download

แบบรายงานผลโครงการและกิจกรรมจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2564 Download
หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ 04188/ว244 Download