หมวดหมู่: ข้อมูลสารสนเทศ

ประกาศ

  1. หลักเกณฑ์ โครงการสร้างความเท่าเทียมด้านโภชนาการสำหรับนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (กิจกรรมสนับสนุนอาหารเช้าเพื่อแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน)
  2. หลักเกณฑ์ โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตกับชุมชน และภาคีเครือข่าย เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
  3. หลักเกณฑ์ ตชด. โครงการสร้างความเท่าเทียมด้านโภชนาการสำหรับนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (กิจกรรมสนับสนุนอาหารเช้าเพื่อแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน
  4. ราคากลาง

การจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามแผนปฎิบัติการ ประจำปี 2563 (แบบติดตามฯ QR CODE ดังแนบ)

สพป.ระเบียบเงิน-แบบติดตามฯ

ข้อมูลการได้รับงบประมาณอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำแนกตามช่วงเวลาที่ได้รับ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQinET0m1hrR5O0wj6LSuPUF3paH4yw39kukHfKd8QiD1ErB5Cv_XObIOM3bxog3FnLv8rFtPtKCHM1/pubhtml?gid=784755830&single=true