หมวดหมู่: กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน

ประกาศ

  1. หลักเกณฑ์ โครงการสร้างความเท่าเทียมด้านโภชนาการสำหรับนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (กิจกรรมสนับสนุนอาหารเช้าเพื่อแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน)
  2. หลักเกณฑ์ โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตกับชุมชน และภาคีเครือข่าย เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
  3. หลักเกณฑ์ ตชด. โครงการสร้างความเท่าเทียมด้านโภชนาการสำหรับนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (กิจกรรมสนับสนุนอาหารเช้าเพื่อแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน
  4. ราคากลาง

ประกาศ ผลการตัดสินสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับภาวะโภชนาการและอาหารที่ปลอดภัยของกองทุนฯ

ประกาศผล

ดาวน์โหลดประกาศผล

การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2565 ของกองทุนฯ