Posts: 192

Latest Posts by the Author

 1. ประกาศ ผลการตัดสินสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับภาวะโภชนาการและอาหารที่ปลอดภัยของกองทุนฯ
 2. คู่มือการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ (ปรับปรุง)
 3. Untitled
 4. Untitled
 5. จัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2566
 6. Untitled
 7. Untitled
 8. Untitled
 9. Untitled
 10. การประกวดบทเรียนผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลทางการเรียนรู้
 11. Untitled
 12. Untitled
 13. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
 14. การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผน ประจำปีบัญชี 2567 ของกองทุนฯ
 15. Untitled
 16. Untitled
 17. การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2566 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
 18. Untitled
 19. Untitled
 20. โครงการพัฒนาโภชนาการเด็ก FOOD FOR GOOD “โภชนาการที่ดี คือรากฐานของการเจริญเติบโต”