Posts: 69

รายา ปัญจมานนท์

Latest Posts by the Author

 1. แนวทางการบริหารจัดการอาหารเช้าเพื่อแก้ไขภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน
 2. เกียรติบัตรอบรมการใช้แพลตฟอร์ม SLDL รุ่นที่ 1-2
 3. การประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2563
 4. โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน
 5. ประกาศผล การประกวดแข่งขันหนังสั้นโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน [รอบรองชนะเลิศ]
 6. การประกวดแข่งขันหนังสั้นโครงการอาหารกลางวัน (รอบรองชนะเลิศ)
 7. การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 8. รายงานผลการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 9. ข้อมูลการได้รับงบประมาณอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำแนกตามช่วงเวลาที่ได้รับ
 10. การชี้แจงการใช้เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
 11. รูปแบบการจัดชุดสำหรับอาหารกลางวัน
 12. สื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 13. ชุดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพสำหรับเด็ก
 14. แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารหรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ)
 15. ประชุมคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและและปรับปรุงเครื่องมือในการติดตามแนวทางการบริหารจัดการกองทุนฯ
 16. การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศและหลักเกณฑ์ประกวดหนังสั้น
 17. บัญชีจัดสรรโครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
 18. การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ครั้งที่ 5/2561
 19. การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและผู้รับผิดชอบงานโครงการอาหารกลางวัน
 20. บัญชีจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2561