Posts: 70

รายา ปัญจมานนท์

Latest Posts by the Author

 1. Untitled
 2. แนวทางการบริหารจัดการอาหารเช้าเพื่อแก้ไขภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน
 3. คู่มือ
 4. เกียรติบัตรอบรมการใช้แพลตฟอร์ม SLDL รุ่นที่ 1-2
 5. การประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2563
 6. โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน
 7. ประกาศผล การประกวดแข่งขันหนังสั้นโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน [รอบรองชนะเลิศ]
 8. การประกวดแข่งขันหนังสั้นโครงการอาหารกลางวัน (รอบรองชนะเลิศ)
 9. การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 10. รายงานผลการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 11. ข้อมูลการได้รับงบประมาณอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำแนกตามช่วงเวลาที่ได้รับ
 12. การชี้แจงการใช้เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
 13. รูปแบบการจัดชุดสำหรับอาหารกลางวัน
 14. สื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 15. ชุดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพสำหรับเด็ก
 16. แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารหรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ)
 17. ประชุมคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและและปรับปรุงเครื่องมือในการติดตามแนวทางการบริหารจัดการกองทุนฯ
 18. การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศและหลักเกณฑ์ประกวดหนังสั้น
 19. บัญชีจัดสรรโครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
 20. การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ครั้งที่ 5/2561