การดูแลภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียนและอาหารปลอดภัย

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้” กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 18-23 กรกฎาคม 2565 วิทยากรจากสำนักโภชนาการ กรมอนามัย

Updated: ่30 กรกฎาคม 2022 — 12:48 pm