เดือน: กรกฎาคม 2565

อาหารปลอดภัย สุขาภิบาลอาหารและน้ำ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้” กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 18-23 กรกฎาคม 2565 วิทยากรจากสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย

การดูแลภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียนและอาหารปลอดภัย

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้” กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 18-23 กรกฎาคม 2565 วิทยากรจากสำนักโภชนาการ กรมอนามัย