การประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์และกำหนดหลักเกณฑ์การประกวดสื่อการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายพนัส บุญวัฒนสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์และกำหนดหลักเกณฑ์การประกวดสื่อการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมบลูโฮเทล จังหวัดนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกวดสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับภาวะโภชนาการและอาหารที่ปลอดภัยผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศีกษา (School Lunch Digital Learning : SLDL)
Updated: ่4 พฤษภาคม 2022 — 11:22 am