เดือน: พฤษภาคม 2565

จัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2565

สพป

กิจกรรมแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ

กิจกรรมช่วยเหลือนักเรียน Covid-19

กิจกรรมส่งเสริมผลผลิต

กิจกรรมสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ

ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ว่าด้วย การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหารผลประโยชน์ฯ

สำเนาหนังสือ ว244

การประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์และกำหนดหลักเกณฑ์การประกวดสื่อการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายพนัส บุญวัฒนสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์และกำหนดหลักเกณฑ์การประกวดสื่อการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมบลูโฮเทล จังหวัดนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกวดสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับภาวะโภชนาการและอาหารที่ปลอดภัยผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศีกษา (School Lunch Digital Learning : SLDL)