การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศีกษา ครั้งที่ 2/2565

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับมอบหมายเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศีกษา โดยมี นายทนงศักดิ์ ศรีงามคุณพัฒน์ นางสาวอมรรัตน์ โสธารัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน คณะกรรมการบริหารกองทุน ฯ และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. DOC อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
Updated: ่29 เมษายน 2022 — 3:40 pm