เดือน: มีนาคม 2565

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2565

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายพนัส บุญวัฒนสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน นายทนงศักดิ์ ศรีงามคุณพัฒน์ นางสาวอมรรัตน์ โสธารัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน และคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 ชั้น 4 กระทรวงศึกษาธิการ และผ่านระบบอิเล็กทรอนิก เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการดำเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา