ชี้แจงหลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี พ.ศ.2565

ชี้แจงหลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี พ.ศ.2565
1.การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตกับชุมชนภาคีเครือข่ายเพื่ออาหารนักเรียนกิจกรรมสนับสนุนเพื่อส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
2.การขอรับการสนับสนุนโครงการสร้างความเท่าเทียมด้านโภชนาการสำหรับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษกิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
3.การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการสร้างความเท่าเทียมด้านโภชนาการสำหรับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษกิจกรรมสนับสนุนเพื่อแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน
4.สรุปผลการดำเนินงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณผ่านระบบ SLS และการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
Updated: ่19 ธันวาคม 2021 — 12:35 pm