การจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564

Scan0004

หนังสือนำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา Download
หนังสือนำกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Download
หนังสือนำกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน Download
หนังสือนำสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน Download

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต้นสังกัดแจ้งโรงเรียนในสังกัดที่มีความประสงค์ขอรับเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ดำเนินงานโครงการสร้างความเท่าเทียมด้านภาวะโภชนาการสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตกับชุมชนภาคีเครือข่ายเพื่ออาหารนักเรียน และโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการอาหารนักเรียนในโรงเรียนผ่านระบบ School lunch system ส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา จึงขอแจ้งบัญชีจัดสรรในแต่ละโครงการ ให้แต่ละหน่วยงานทราบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. โครงการสร้างความเท่าเทียมด้านโภชนาการสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
1.1 บัญชีจัดสรรค่าอาหารมื้อเช้าและมื้อเย็นของนักเรียนบ้านไกลพักนอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน Download
1.2 บัญชีจัดสรรค่าอาหารมื้อเช้าของนักเรียนในพื้นที่ยากลำบาก Download
2. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตกับชุมชน ภาคีเครือข่ายเพื่ออาหารนักเรียน
2.1 บัญชีจัดสรรโรงเรียนที่ของบสนับสนุน ตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04282/ว102 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564 Download
2.2 บัญชีจัดสรรโรงเรียนที่ของบสนับสนุน ตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04282/ว103 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564 Download
3. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการอาหารนักเรียนในโรงเรียน
3.1 บัญชีจัดสรรกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ Download
3.2 บัญชีจัดสรรกิจกรรมการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน Download
3.3 บัญชีจัดสรรกิจกรรมการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน Download

แบบรายงานผลโครงการและกิจกรรมจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2564 Download
หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ 04188/ว244 Download

Updated: ่29 กรกฎาคม 2021 — 12:19 pm