การจัดสรรงบประมาณโครงการเพื่ออาหารกลางวัน ในสถานการณ์การแพร่เชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน พิจารณาจัดสรรงบประมาณ 92 ล้านบาท เพื่อสร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางโภชนาการให้กับนักเรียนประถมศึกษาในทุกสังกัดทั่วประเทศ โดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมและหลักธรรมาภิบาล

Updated: ่13 กรกฎาคม 2021 — 9:54 pm