เดือน: พฤศจิกายน 2563

การประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2563

การประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2563 ระหว่างวันที่ 26-30 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมบียอนด์สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
โดยว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุมฯ