เดือน: สิงหาคม 2563

บัญชีจัดสรรเงินดอกผลกองทุน ฯ ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนดำเนินงาน โครงการอาหารกลางวันเพื่อลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการ ประจำปี 2563

สพป.

Download บัญชีจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนดำเนินการโครงการอาหารกลางวันเพื่อลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการ ประจำปี 2563

บัญชีจัดสรรเงินดอกผลกองทุน ฯ ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมจัดสรรงบประมาณพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

สพป.-น้ำดื่ม

Download บัญชีจัดสรรงบประมาณพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

บัญชีจัดสรรเงินดอกผลกองทุน ฯ ปีงบประมาณ 2563 โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ประจำปี 2563

สพป.ว295

Downloan บัญชีจัดสรรโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ประจำปี 2563

บัญชีจัดสรรเงินดอกผลกองทุน ฯ ปีงบประมาณ 2563 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน

สพป.ว297

Downloan บัญชีจัดสรรโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน

สพฐ. โดยสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน รับมอบทุนอุดหนุนโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารกลางวัน และทุนสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จากสมาคมราชกรีฑาสโมสร