เดือน: มีนาคม 2563

รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการอาหารนักเรียนในโรงเรียน พ.ศ. ….

Download รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการอาหารนักเรียนในโรงเรียน พ.ศ. ….

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้้นจากกฎหมายร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการอาหารนักเรียนในโรงเรียน พ.ศ. ….