การชี้แจงการใช้เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน

การชี้แจงการใช้เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ตามข้อวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการสำนักคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


Updated: ่24 พฤษภาคม 2023 — 12:33 pm