เดือน: พฤษภาคม 2562

การประชุมคณะกรรมการประเมินเอกสารผลงานคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 21 -24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

การชี้แจงการใช้เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน

การชี้แจงการใช้เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ตามข้อวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการสำนักคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


รูปแบบการจัดชุดสำหรับอาหารกลางวัน

สื่อ info graphic เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน สงวนลิขสิทธิ์ ใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาเท่านั้น
ออกแบบ : นายสุทัศน์ วิลัยการ ครู โรงเรียนสฤษดิเดช
เผยแพร่ : สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สพฐ.