เดือน: เมษายน 2562

แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารหรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ)

ว116

การประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนไตรมาสที่ 1- 2 ประจำปีบัญชี 2562 ระหว่างวันที่ 23 -26 เมษายน 2562 ณ โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว กรุงเทพมหานคร

การประชุมคณะกรรมการเสริมสร้างองค์ความรู้ในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันและเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน ระหว่างวันที่ 22 – 23 เมษายน 2562 ณ โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว กรุงเทพมหานคร