การตอบแบบประเมินความพึงพอใจการใช้คู่มือการจัดการอาหารกลางวันนักเรียน ตามมาตรฐานโภชนาการ สุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัยสำหรับโรงเรียนประถมศึกษา

ด้วย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการใช้คู่มือการจัดการอาหารกลางวันนักเรียนตามมาตรฐานโภชนาการ สุขาภิบาลและอาหารปลอดภัยสำหรับโรงเรียนประถมศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2562 สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ขอความอนุเคราะห์ สพป. และโรงเรียนดำเนินการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ภายในระยะเวลาดังกล่าว ตาม link ด้านล่าง


link แบบประเมินความพึงพอใจการใช้คู่มือ

download คู่มือการจัดการอาหารกลางวันนักเรียน
Updated: ่24 พฤษภาคม 2023 — 12:32 pm