เดือน: มีนาคม 2562

การประชุมคณะกรรมการเพื่อวิเคราะห์สรุปรายงานติดตามการดำเนินงานโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายการนำแนวทางการบริหารจัดการกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนไปใช้

การจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2562 เพื่อโครงการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกงอทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

หนังสือนำ Download

บัญชีจัดสรร Download

แบบติดตาม Download

แบบติดตาม File word Download

การตอบแบบประเมินความพึงพอใจการใช้คู่มือการจัดการอาหารกลางวันนักเรียน ตามมาตรฐานโภชนาการ สุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัยสำหรับโรงเรียนประถมศึกษา

ด้วย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการใช้คู่มือการจัดการอาหารกลางวันนักเรียนตามมาตรฐานโภชนาการ สุขาภิบาลและอาหารปลอดภัยสำหรับโรงเรียนประถมศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2562 สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ขอความอนุเคราะห์ สพป. และโรงเรียนดำเนินการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ภายในระยะเวลาดังกล่าว ตาม link ด้านล่าง


link แบบประเมินความพึงพอใจการใช้คู่มือ

download คู่มือการจัดการอาหารกลางวันนักเรียน