เดือน: กุมภาพันธ์ 2562

การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลจากการปรับปรุงเครื่องมือในการติดตามแนวทางการบริหารจัดการกองทุน เพื่อโครงการอาหารกลางวัน ในโรงเรียนประถมศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนไปใช้

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานกำกับ ติดตาม ประเมินผลของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา