เดือน: พฤศจิกายน 2561

การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศและหลักเกณฑ์ประกวดหนังสั้น

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาทบทวนแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ครั้งที่ 6/2561