ข่าวแจ้งเพื่อทราบจาก NECTEC

ด้วยสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ได้รับการประสานงานจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ว่าเนื่องจากมีผู้เข้าใช้ระบบ Thai school lunch เป็นจำนวนมาก….
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) มีการทำ Maintenance (ซ่อมบำรุง) ซึ่งต้องปิดระบบ/Server เป็นระยะซึ่งส่วนมากจะดำเนินการในวันเสาร์ – อาทิตย์ หากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มีความประสงค์จะใช้ระบบ ในช่วงวันเวลาด้งกล่าว ขอให้แจ้งรายละเอียดไปที่…
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เป็นการล่วงหน้า โทรศัพท์ 02 – 5646900 ต่อ 2545 email: ThaiSchoolLunch@nectec.or.th

Updated: ่1 สิงหาคม 2018 — 8:36 pm