เดือน: กรกฎาคม 2561

การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

อนุมัติจัดสรรเงินดอกผลกองทุนฯเพื่อโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561

sukapiban2561

รายละเอียดบัญชีจัดสรร : [ภาคกลาง] [ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ] [ภาคใต้] [ภาคเหนือ