การประชุมชี้แจงโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในการนำแนวทางคู่มือการบริหารจัดการกองทุนฯที่มีประสิทธิภาพ

        การประชุมชี้แจงโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในการนำแนวทางคู่มือการบริหารจัดการกองทุนฯที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดปัญหาภาวะโภชนาการของนักเรียนไปใช้ ระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2561ณ โรงเรียนริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ

Updated: ่21 พฤษภาคม 2018 — 11:38 am