การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ครั้งที่ 1/2561

         การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ครั้งที่ 1/2561 วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ กระทรวงศึกษาธิการ โดย นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน

Updated: ่19 เมษายน 2018 — 4:37 pm