ส่งมอบผงแกงกระหรี่สำเร็จรูป

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 รับมอบผงแกงกระหรีจากสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน โดยการอนุเคราะห์จากบริษัท กูร์เมท์ คอนเน็ค จำกัด 

 

 

 

Updated: ่10 เมษายน 2018 — 2:10 pm