ขอแสดงความยินดีกับมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์


        ขอแสดงความยินดีกับมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ได้รับเข็มเสมาคุณูปการและประกาศเกียรติคุณ จาก นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายสุปรี เบ้าสิงห์สวย ผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา เป็นผู้แทนรับรางวัลดังกล่าว เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ 126 ปี วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

Updated: ่3 เมษายน 2018 — 4:41 pm