โครงการพัฒนาคุณภาพอาหารนักเรียนในโรงเรียน

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ร่วมประชุมกับทีมงานจาก Nectec เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาระบบติดตามภาวะโภชนาการและคุณภาพอาหารในโรงเรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารนักเรียนในโรงเรียน มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้รับผิดชอบโครงการอาหารนักเรียนในโรงเรียนด้านการจัดบริการอาหารนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพและถูกสุขลักษณะ 2. เพื่อพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาคุณภาพอาหาร Thai School Lunch ให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งานมากขึ้น

Updated: ่17 มีนาคม 2018 — 9:45 pm