การพัฒนาบุคลากรกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

IMG20180312143514

ศึกษาดูงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

ระหว่างวันที่ 12 – 16 มีนาคม 2561 สำนักงานกองทุนฯ ดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา โดยศึกษาดูงานกองทุนที่ได้รับรางวัลประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุน ดังนี้ 1) กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2) กองทุนสิ่งแวดล้อม 3) กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จากนัั้น ร่วมสรุปการศึกษาดูงานและ ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานกองทุนฯเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารกองทุน

 

ศึกษาดูงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

ศึกษาดูงานกองทุนสิ่งแวดล้อม

 

ศึกษาดูงานจัดรูปที่ดิน

Updated: ่18 มีนาคม 2018 — 9:50 pm