การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2561

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีเรื่องเสนอเพื่อทราบ ดังนี้ 1) รายงานฐานะการเงินของกองทุนเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
2)รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 2561 ตามไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของกองทุนเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
3) รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี 2560(ฉบับเบื้องต้น)ของกองทุนเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
4) การดำเนินงานจัดสรรเงินดอกผลโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน ตามแผนปฏิบัติการ 2561
5) กำหนดให้การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันเป็นตัวชี้วัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถาน

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2561

ศึกษา
6) บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2561
7) รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ดังนี้ (1) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (2) การตรวจสอบภายใน (3) การบริหารจัดการสารสนเทศ (4) การบริหารทรัพยากรบุคคล
8) ปรับปรุงแบบสอบถามความพึงพอใจ ประจำปี 2561 ของกองทุนเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
ส่วนเรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้ รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฎิบัติการ ประจำปี 2560 ของกองทุนเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา