โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ปี 2561

โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ ปี 2561

โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ปี 2561 โดยผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดกำหนดส่งภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561 รายละเอียดของโรงเรียนแต่ละสังกัดสามารถดาวน์โหลดจากไฟล์ที่แนบมานี้
ดาวน์โหลด : หนังสือราชการ [สังกัด สพป.] [สังกัด อปท.] [สังกัด สช.] [สังกัด ตชด.]
[เกณฑ์การประเมินโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ]