การประกวดหนังสั้นโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ปี 2561

การประกวดหนังสั้น ปี 2561

ด้วยสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สพฐ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประกวดหนังสั้น หัวข้อเรื่อง “อาหารกลางวันกับความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน” โดยการคัดเลือกผลงานระดับเขตพื้นที่การศึกษาและส่งให้สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สพฐ. ภายในวันที่ 15 เมษายน 2561 ดาวน์โหลด [หนังสือแจ้ง] [หลักเกณฑ์การประกวดหนังสั้น]