การประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานตัวชี้วัด

สำนักงานกองทุนฯจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปีบัญชี 2560 และการจัดทำรายงานความพึงพอใจของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมบ้านสวนส้มทิพย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

31 Comments

 1. ข้อเสนอแนะ
  เกี่ยวกับงบประมาณเงินอุดหนุนมีดังนี
  1. งบประมาณควรส่งให้โรงเรียนบริหารโดยตรง ไม่ต้องผ่านองค์กรส่วนท้องถิ่น เพราะเป็นการสร้างภาระงานเพิ่มขึ้นแก่บุคลากรในโรงเรียน และไม่สะดวกในการประสานงาน งบประมาณส่งไม่ทันเวลาและถูกต้อง อปท.บางแห่งคิดว่าเป็นงบฯทีต้องอุดหนุนโรงเรียน อ้างบุญคุณ
  2. ควรเพิ่มเป็น 40 บาท/มื้อ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน

 2. ทำให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพดี เติบโต สมวัย ได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่

 3. นายบุญเจิด ลิ่มกุล

  มีความเห็นด้วยในการบริหารโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)ในอนาคตควรจัดตั้งงบประมาณและโอนงบประมาณอาหารกลางวันให้โรงเรียนโดยตรง เพื่อลดความซับซ้อน และรวดเร็วในการบริหารจัดการ

 4. นายสุเทพ นิ่มทับทิม

  เป็นโครงการที่ดีมาก

 5. นางอัจฉราวดี ทิพนัส

  ได้รับนมตามเวลาที่กำหนด และมีคุณภาพเหมาะสมกับวัยของนักเรียน

 6. อารีย์ อรรคนันท์

  เป็นโครงการที่ดี มีประโยชน์มาก

 7. ไม่เข้าใจคะ ให้แสดงความคิดเห็นอะไร
  เข้าไปดูข้อมูลการประชุม เห็นแต่ภาพประกอบ

 8. นางสาวยุพา สิริอำนวยศักดิ์

  การนำข้อมูลที่ได้จากโครงการรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำข้อมูลเชิงนโยบนายโครงการอาหารกลางวันมาดำเนินงานในสถานศึกษาจะทำให้สถานศึกษาได้ทิศทางในการบริหารโครงการอาหารกลางวันมากขึ้นและสถานศึกษาจะเกิดประสิทธิภาพด้วย

 9. สุเพ็ญ อภัยบุรี

  งบประมาณตามโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) ควรจะจัดดสรรให้ทางโรงเรียนโดยตรงเพื่อจะได้บริหารงบประมาณได้ตามความต้องการและเพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น

 10. สุกัญญา เหล่าสะพาน

  เป็นโครงการที่ดีมากควรได้รับการสนับสนุนต่อไปแต่ควรเพิ่มรายหัวอาหารกลางวันของดีเป็น 30 บาท

 11. นางทิวาพร โจมรัมย์

  เห็นด้วยตามแผนปฏิบัติการ 2561

 12. อัมภรณ์ หนูหล่อ

  โรงเรียนวัดบ่วงช้าง

 13. นางสาวกัญญาระตน์ ธนะสีลังกูร

  โครงการอาหารกลางวันเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เด็กได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ ช่วยทำให้เด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการได้รับอาหารที่ดีมีประโยชน์ตามหลักโภชนาการ และมีรา่างกายเจริญเติบโตตามวัย

 14. นางวารยา สัตยวงศ์

  การดำเนินโครงการอาหารกลางวัน และอาหารเสริม(นม) ในโรงเรียน เห็นควรให้โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการเอง เนื่องจากการผ่านทางท้องถิ่น ทำให้โรงเรียนได้รับงบประมาณ ไม่ทันในวันเปิดภาคเรียน

 15. อยากให้โครงการอาหารกลางวันมีให้เด็กคน ไม่เฉพาะเด็กที่มีภาวะทุพโพชนาการและเด็กที่ขาดแคลน และอยากให้การโอนเบิกจ่ายเป็นไปตามกำหนดเวลาเพื่อที่ทางโรงเรียนจะได้ไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน

 16. กรรณิกา ชัยปิยะคุณากร

  โครงการอาหารกลางวันที่จัดให้นักเรียนได้รับประทานเป็นการช่วยให้เด็กได้รับอาหารที่มีคุณภาพครบทั้ง ๕ หมู่

 17. กรรณิกา ชัยปิยะคุณากร

  โครงการอาหารกลางวันที่จัดให้นักเรียนนับว่ามีประโยชน์ทำให้นักเรียนได้รับอาหารที่มีคุณภาพครบถ้วนทั้ง ๕ หมู่

 18. นางสาวสุพัตรา โอดเปี้ย

  นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วน

 19. นางอุดร รัตนวงษา

  เป็นโครงการที่ดีมาก นอกจากช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนอาหารกลางวันแล้ว ยังลดภาวะทุพโภชนาการของเด็กในโรงเรียนได้

  1. นางอุดร รัตนวงษา

   เป็นโครงการที่ดีมาก นอกจากช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนอาหารกลางวันแล้ว ยังลดภาวะทุพโภชนาการของเด็กในโรงเรียนได้

 20. นางสาวพิมพิสา ชุ่มชาลี

  ดีมาก

 21. -ควรให้องค์การบริหารส่วนตำบลให้งบประมาณโครงการอาหารกลางวันแก่โรงเรียนอย่างรวดเร็ว
  -อาหารเสริมนมทางโรงเรียนได้รับตามจำนวนและเพียงพอต่อจำนวนนักเรียนและตรงตามวัน เวลาที่กำหนดดี

 22. นางอัญชลี. อออิปก

  จัดงบประมาณสนับสนุนเพิ่มขึ้น
  นิเทศติดตามสมำ่เสมอ

 23. จะได้ทราบถึงปัญหาของโครงการอาหารกลางวันแต่ละโรงเรียนเพื่อสรุปเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาให้แต่ละโรงเรียนได้ศึกษาถึงแนวปฏิบัติต่อไป

 24. นางสาวรัตนา เหลืองาม

  เงินโครงการอาหารกลางวันระหว่างปีงบประมาณ มีการโอนล่าช้าบ้าง จึงอยากให้มีการสำรองเงินเพื่อให้มีเงินใช้สำหรับจัดซื้อรายการอาหารกลางวันได้ทันเวลาตามกำหนดอย่างตอเนื่องค่ะ ส่วนอาหารเสริมนม มีการจัดส่งตรงเวลาค่ะ

 25. นางบุญชู เกษมสุข

  อยากจะให้เพิ่มค่ารายหัว อาหารกลางกลางวัน ของนักเรียน เพราะวัตถุดิบมีรราคาแพงขึ้น
  และจัดสรรให้ระดับมัธยมต้นด้วย

 26. โครงการอาหารกลางวันเป็นโครงการที่ดี ทำให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบอ 100 % ทำให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ แต่เรื่องงบประมาณในการดำเนินโครงการ อยากให้จัดสรรงบประมาณ มาโดยตรงให้กับ หน่วยงานสำนักงานเขตเลย ไม่อยาให้ไปอยู่กับ อยู่ใน หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบล เพราะทำให้เบิกงบประมาณอาหารกลางวันล่าช้า

 27. นางวิภารัตน์ วนสันเทียะ

  1. การจัดสรรงบประมาณควรยืดหยุ่น เพิ่มขึ้นหรือลดลงตามจำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร
  2. ควรเพิ่มอัตรางบประมาณต่อนักเรียนให้มากกว่า 20 บาท เนื่องสภาพปัจจุบันสินค้ามีราคาสูงขึ้น

 28. การให้ความสำคัญกับอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมเป็นเรื่องที่กองทุนได้ทำอย่างต่อเนื่องเป็นผลให้โรงเรียนมีแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการอาหารกลางวันให้ดียิ่งขึ้น

 29. แนวปฏิบัติที่รัฐบาลส่งเสริมและการติดตามผลให้โรงเรียนกรอกข้อมูลอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมส่งผลให้นักเรียนได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น

 30. ควรให้นักเรียนดื่มนมเป็นประจำ ไม่ควรให้ดื่มเยอะเพราะเจ้าหน้าที่ไม่มาส่งนม แล้วให้ดื่มวันละ 2-3 ถุง

Comments are closed.